بسمه تعالی
اداره کل بهزیستی استان مرکزی
درخواست موافقت اصولی تاسیس مراکز غیردولتی ومهدکودک
(افراد حقیقی)

نام و نام خانوادگی *
نام پدر *
شماره شناسنامه *
کد ملی *
صادره از *
سال تولد *
وضعیت تاهل *

مدرک تحصیلی *
رشته تحصیلی *
ساکن شهرستان *
شماره تلفن *
پست الکترونیک *
  آدرس *

نوع تقاضای موافقت اصولی: *
 
محل تاسیس (شهر/شهرستان) *
درج عکس:(150*150) *

صدورموافقت اصولی برای اینجانب به منزله ایجاد تعهد برای سازمان در پرداخت یارانه و تسهیلات نمی باشد