تحول اداری

برنامه تحول در نظام اداري :

اصلاح وايجاد تحول در نظام اداري سازمانها به منظور كارآمدتر كردن اين نظام يكي از ابزار رسيدن به اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي است كه همواره مورد توجه دولت ها بوده است . تحول در مفهوم سازماني به معناي تغيير از طريق تجربه وتدبير است ومتاثر از تجربيات وبه منظور رسيدن به اهدافي جديد است وسازمانها زماني متحول خواهند شد كه در در ذهن افراد آن بصورت فردي ويا گروهي راهي براي رسيدن به اهداف گروههاي ذينفع آن وجود داشته باشدواين تغيير ميتواند در سيستم ها ويا ساختار هاي سازماني باشد.

اماتغيير در سازمانها گذر از جندمرحله توسعه ميباشد كه در نهايت رسيدن به بلوغ سازماني است واين مورد مستلزم بررسي وتشخيص مشكل است كه درحقيقت شناخت مشكل خود حل نيمي از مساله ميباشد .

اهداف وسياست هاي تحول اداري:

در مورخ 8/1/81 به منظور رفع مشكلات نظام اداري برنامه تحول در چند برنامه به عنوان برنامه هاي تحول  در نظام اداري كشور به تصويب هيئت وزيران رسيد تادر كليه دستگاههاي اجرايي كشور انجام شود.

دراين چند برنامه (كه هم اكنون به 6برنامه خلاصه شده است )هدف اصلاح امور وافزايش كارآيي وبهره وري در سازمانها با رويكرد تغيير در ساختارها با استفاده از فناوري هاي نوين وتوانمندسازي نيروي انساني ميباشد اين برنامه همچنين در 13 كميته تخصصي نمود دارد كه عناوين آن به شرح زير است :

1)كميته آموزش و توانمندسازي

2)كميته فناوري اطلاعات وامنيت شبكه

3)كميته اصلاح فرآيندها وروش هاي انجام كار

4)كميته بهره وري

5)كميته تخصيص بودجه

6)كميته نظام پيشنهادها

7)كميته انتصاب مديران

8)كميته طبقه بندي مشاغل وعدالت استخدامي

9)كميته تمركز زدايي

10)كميته طرح تكريم مردم وارباب رجوع

11)كميته واگذاري تصديهاي دولت

12)كميته ارتقاء سلامت نظام اداري ومبارزه با مفاسد اداريزهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#