عملکرد و پاسخ گویی به شکایات

ارزيابي عملكرد اداره کل بهزیستی : بر اساس شاخص هاي اختصاصي و عمومي واصله از كشور و استانداري

ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران: ارزشيابي بر اساس شاخصهاي اختصاصي و عمومي كاركنان

نظارت و ارزيابي مراكز

  • تهيه و تنظيم برنامه هاي بازديد
  • بازديد دوره اي و موردي از مراكز دولتي و غير دولتي در سطح استان و تنظيم گزارش مربوطه به مقام مافوق
  • كشف مفاسد اداري و تخلفات انجام شده كاركنان
  • تشكيل جلسات در خصوص سلامت اداري و شناسايي گلوگاههاي فساد خيز
  • شناسايي و ارزيابي افراد توانمند كه قابليت ارتقاء دارند
  • شركت در كميسيون ماده 26، 24، 28 جهت ارزيابي مراكز و درخواست متقاضيان مبني بر تائيد صدور مجوز موافقت اصولي و پروانه فعاليت و تمديد آن

پاسخگويي به شكايات

  • دريافت شكايات كاركنان و مددجويان به صورتهاي مختلف از جمله تلفني، حضوري، كتبي ، سامد و ميز خدمت ... و بررسي آن
  • تجزيه و تحليل علل بروز شكايات

نشانی:اراک – میدان سرداران – خ دانشکاه – اداره کل بهزیستی استان مرکزی – تلفن تماس 33671004-8زهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#