مشاوران جوان

كليات حوزه مشاوران جوان سازمان بهزيستي استان مركزي

مقدمه :

تلاش براي استفاده از خلاقيت وابتكار نسل جوان وضرورت ايجاد انگيزه كاروتلاش در بين جوانان ودميدن روحيه نشاط وشادابي از اهداف وانگيزه هاي اصلي ايجاد گروه مشاوران جوان بوده است بي ترديد عزم جدي همه مسئولان بويژه مقام معظم رهبري ودر راس همه دولت مردان شخص رئيس جمهور محترم جناب آقاي دكتر احمدي نژاد در مورد بكار بردن خلاقيت نخبگان جوان وبه ميدان آوردن نسل جوان با ابتكار ايجاد گروه مشاوران جوان بيش از بيش پديدار گشت .

ضرورت هاي تشكيل چنين گروهي به منظور پرورش مديران جوان در جهت ايجاد پويايي وحركت در ساختار ونهادهاي مختلف كشور مستلزم زمينه سازي در راستاي ايجاد تحولات اساسي در عرصه هاي مديريت وبرنامه ريزي كلان كشور وتزريق افكار وانديشه هاي نو جوان به سيستم مديريتي كشور است كه در اين بين سازمان بهزيستي استان مركزي نيز به عنوان يكي از مهمترين دستگاههاي اجرايي كشور بيش از بيش نيازمند پويايي وحركت است .

لذا به منظور بهره گيري از سلامت انديشه وكنش جوانان وتوسعه بسترهاي مناسب علمي شدن مديريت كشور وبكارگيري جوانان مستعد وخلاق در سازمان بهزيستي كشور حوزه مشاوران جوان در اين سازمان شكل يافت .

1- تعاريف :

الف – جوان : كليه افراديكه داراي حداكثر سن 30سال مي باشند مشمول اطلاق واژه جوان در اين طرح مي گردند.

ب- حوزه مشاوران جوان مجموعه اي است توانمند وداراي نقش در عرصه هاي علمي وفكري برخوردار از جايگاه موثر در برنامه ريزي تصميم سازي وتصميم گيري وپرورش دهنده مديران ومشاوران جوان.

2- ماموريت اصلي :

بستر سازي به منظور تربيت وپرورش مديران جوان به عنوان پشتوانه هاي سازمان بهزيستي  كشور كه داراي ويژگيهاي ذيل هستند :

*مومن ومعتقد نظري وعملي به مباني اسلام وقانون اساسي

* متخصص وآگاه به علم روز

* يادگيرنده وپويا

* داراي تفكر سيستمي وجامع نگر

* پاسخ گو ومسئوليت پذير كارآمد واثر بخش

* داراي روحيه كار تيمي خدمتگزار به ملت

* عدم اشتغال در سمت ديگر

* تحولگر، عدالت خواه، آرمان خواه ،ساده زيست وداراي روحيه وفرهنگ بسيجي

 زهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#