معاونت پشتیبانی وامورانسانی

اداره امور نیروی انسانی

1-کارگزینی

شرح وظایف و مسئولیتها

تقسیم کار، تعیین وظائف و انجام راهنمائیهای لازم بکارکنان تحت سرپرستی

نظارت بر اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم بمنظور حسن انجام هدفهای مورد نظر

رسیدگی، مطالعه و امضاء پیش نویسهای تهیه شده

رسیدگی، بررسی و تائید احکام و ابلاغهای تهیه شده در کارگزینی

مراقبت در امر استخدام کارکنان واجد شرائط بر حسب دستور مقام مافوق و اعلام نیاز معاونتهای تخصصی

شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و غیره

صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم

اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری اداره کارگزینی

بررسی و مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

نظارت و مراقبت کلی بر امور مربوط به استخدام، انتقالات، انتصابات، مرخصیها، ماموریتها و امور مربوط به بازنشستگی و موظفین

نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی و عندالزوم شرکت در کمیته طرح طبقه بندی مشاغل سازمان

انجام برنامه ریزیهای لازم بمنظور ایجاد هماهنگی بین دوائر مختلف تحت سرپرستی

مطالعه و بررسی گزارشات و طرحهای تهیه شده توسط کارکنان تحت سرپرستی

پاسخگوئی و راهنمائی روسای واحدهای اجرائی در زمینه مسائل مربوط به کارگزینی

پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان و بررسی تشکیلات سازمانی و پیشنهاد ایجاد، حذف، تغییر پستهای سازمانی با هماهنگی مسئولین ذیربط

تهیه و تنظیم گزارشات لازم جهت ارائه به مقام مافوق

نظارت بر انجام جریان نامه های وارده و صادره و تایپ بموقع نامه های ارسالی به دائره دبیرخانه

نظارت بر انجام صحیح بایگانی اسناد و مدارک و پرونده های پرسنلی

انجام سایر امور محوله که از مقام مافوق ارجاع می گردد.

2- دبیرخانه

شرح وظایف و مسئولیتها

برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر کار کلیه کارکنان تحت سرپرستی

ارائه طرح ها، خط مش ها و روشهای نوین بمنظور تسهیل امور مربوطه و کاهش مشکلات به کارکنان تحت سرپرستی

بازدید نزدیک از انجام کارها در دبیرخانه و قسمتهای جنبی آن مانند، بایگانی، ماشین نویسی، تکثیر و انتشارات و ارائه رهنمودها و راه حل های مناسب بکارکنان تحت سرپرستی

مذاکره، با مقامات مافوق در موضوعات مربوط به تعیین خط مشی درباره امور دبیرخانه

ارتباط و تماس با مقامات و مسئولین استان بمنظور هماهنگی در اجرای امور دبیرخانه

رسیدگی و جوابگوئی به شکایات مراجعین، راهنمائی و معاضدت آنها در حد امکانات

ملاحظه نامه های وارده و صادره با توجه به ضوابط تعیین شده از طرف مقام مافوق

ملاحظه کلیه نامه های صادره، کنترل صحت امضاء مطابقت سمت امضاء کننده با توجه به حکم یا مجوز امضاء مقام مربوطه و جلوگیری از صدور نامه هائی که بلحاظ امضاء دارای اشکال باشد

ارائه گزارش از فعالیتهای انجام شده و آمار مربوطه در اداره دبیرخانه بصورت دوره ای به مقام مافوق

نظارت بر نگهداری دفاتر مربوط به ثبت مکاتبات در امور دبیرخانه

بررسی و مطالعه پیش نویسهای تهیه شده و انجام مکاتبات مورد لزوم با سایر قسمتهای مطابق اختیارات تفویض شده از مقام مافوق

نظارت در ارسال نامه های فوری در اسرع وقت

رعایت کلیه مقررات اداری با توجه به ضوابط تعیین شده و ارائه تذکرات لازم در این زمینه به کارکنان تحت سرپرستی

انجام سایر اموری که از طرف مقام مافوق ارجاع می گرددزهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#