گزارش رونداستقرار واجرای کار اداره پذیرش وهماهنگی ومیز خدمت بهزیستی استان مرکزی

میز خدمت حضوری مطابق دستورالعمل های میز خدمت داری سازمان اموراستخدامی کشورودستور رئیس جمهوری محترم همانند دیگر دستگاههای اجرایی شروع به فعالیت  نموده است واز تاریخ 13/5/97به صورت رسمی توسط آقای مهندس آقازاده استاندار محترم- مدیر کل محترم بازرسی استانداری استان افتتاح گردید .

*میز خدمت حضوری برای آن دسته از خدمات که موجب قوانین ومقررات با شرایط خاص خدمت،امکان ارائه در میز خدمت الکترونیکی را ندارند بایستی به صورت حضوری ارائه شوند.

*تخصیص فضای مناسب  (مناسب سزی کامل درب وودی )برای ارباب رجوع با رعایت موارد مصوبه (حقوق شهروندی درنظام اداری) به نحوی که ارباب رجوعبتواند بدون نیاز به مراجعه وپیگیریاز واحدهای مختلف دستگاه اجرایی وتنها از طریق میزخدمت پاسخ مورد نیاز را دریافت نمایند.

*تجهیزات لازم(آب سردکن .ویلچر .عصا .واکر .دستگاه کپی .پرینتروغیره )،تنظیم گردش کار، نظارت بر اجرای وظایف  تامین آموزش متصدیان وایجاد هماهنگی وسازماندهی بین  واحدها بهره مندی از نیروهای ماهر وبا تجربه وآموزش دیده وپاسخگو ومطلع نسبت به به فرایندهای اداری مرتبط با ارائه خدمات درحوزه های تخصصی (تعداد 9نفر متشکل از کارشناسان حوزه های تخصصی توانبخشی  -اجتماعی – مشارکتها  -پیشگیری و راهنمایی وپذیرش  مشغول به فعالیت وارائه خدمات می باشند ).

*درابتدا طرح تکریم ارباب رجوع - ثبت درخواست اولیه مراجعین  -ارجاع به کارشناس تخصصی –ارجاع به کارشناس میز خدمت شهرستان –ارجاع به کارشناس موضوعی شهرستان واعلام نتیجه به میز خدمت استان  (براساس پروسه کاری انجام وبه مراجعه پاسخ داده میشود . ضمنا فرمهای ارسالی از بهزیستی کشور که بصورت یکپارچه می باشد بصورت روزانه توسط کارشناسان تکمیل وبه بهزیتی کشور بصورت آمار ماهیانه ارسال می گردد.زهرا امینی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزیآدرس پستی:اراک -میدان دروازه تهران - خیابان دانشگاه -خیابان شهدای بهزیستی - اداره کل بهزیستی استان مرکزی
تلفن:8-3671004-(0863)
فکس:3673030 -3673040
آدرس پست الکترونیکی:pr@markazy-behzisty.ir

روشهای مشارکتهای مردمی

اولین استان در سطح کشور از طریق تلفن ثابت 7728
واریز وجوه به حساب مشارکتهای مردمی بهزیستی استان مرکزی  2173455204003 بانک ملی - وشماره کارت 6037991899901403
پیمینت موبایل  استان مرکزی   *733*4*140011#